Eighth Note

Eighth note là một trò chơi hét vào micrô để điều khiển nhân vật di chuyển. Game eighth note, giúp…